Търсене

Видове Цеков Mотор и Модификации

1. Топлинен Цеков Мотор
Използва отпадна топлина от охлаждащи производства с  различно агрегатно състояния на топлоизточника, който загрява топлообменика изпарител, в който е работното тяло.
 а)топла вода и други течни вещества и продукти с температура над  2°С
 б)димни газове
 в)водна пара, твърди вещества и съединения.
Намира приложение за пробразуване на топлината, изхвърлена в околната среда, като АЕЦ, ТЕЦ, химическа, металургична, циментова, маслодобивна, хранителна и други видове индустрии като добиваната механична и електрическа енергия се връща в технологичният цикъл, с което се повишава енергийната ефективност и конкурентно способност.

 

 

2. Огнен Цеков Мотор
Използва горими топлоизточници като битови, биологични, дървесни, растителни и други отпадъци както и изкопаеми горими източници като въглища, нефт, природен газ и други.
Двигателя преозбразува до 80 % от топлинната енергия в зависимост от конструкцията и позволява мобилна и стационарна форма на експлоатация.
При изгаряне на битови и други промишлени отпадъци вредните вещества и димни газове се обезвреждат(дезактивират) с СаО (негасена вар), каквато е практиката в САЩ, Европа и други страни по света.

 

 

3. Слънчев Цеков Мотор
Използва слънчева енергия след преобразуване в топлинна енергия и чрез двигателя генерира механична и електрическа енергия.
 а) Слънчевите лъчи нагряват пряко топлообменника-изпарител в който е поместено работното тяло.
 б)Слънчевата енергия нагрява вода във водоеми с малка дълбочина, чиято повърхност е топлозолирана чрез полимерни, прозрачни материали, след което загрятата вода  като топлоносител загрява работното тяло на двигатела във топлообменник – изпарител.
 в)Слънчевата енергия загрява вода, поместена в полимерни прозрачни ръкави, с малка дълбочина и топлоизолирана повърхност. Акумулираната във водата топлинна енергия загрява работното тяло в топлообменник – изпарител.
 г)Директно нагряване на изпарителя от слънчевите лъчи.
Върху един метър квадратен попада слънчева енергия приблизително с мощност 1,2 KW. За един час във воден слой 1см водата се загрява до 98 градуса, при което се акумулира 1KW  час топлинна енергия на 1 м2. За 10 часа във воден слой с дълбочина 10 см на 1 квадратен метър се  акумулират 10KW/h. От един декар (1000м2) което е площ с размери 33м х 33м за 1 час ще се акумулира 1 MW/h съпоставима енергия.
Интензитетът на слънцегреене върху  1 квадратен метър в Германия е един KW, в България е 1,2 KW, а на Екватора е 1,5 КW.
За 10 часа слънцегреене от 1 декар във воден слой с дълбочина 10 см се акумулират 10 MW/h съпоставима енергия, с която двигателят може да работи и след залез слънце.

 

 

4. Въздушен Цеков Мотор

- като топлоизточник  се използва топлината, съдържаща се в атмосферата, като климатик.

 

 

5.Транспортен Цеков Мотор
Тази модификация може да се изпълни с Огнен и Слънчев и Въздушен Цеков Мотор.
 а)Транспортен Цеков Мотор използва различни видове горими източници
 б)Транспортен Слънчев Цеков Мотор използва за топлоизточник слънчевата енергия, чрез пряко нагряване на топлообменник – изпаритела или чрез използване на топла вода. В 100 литра вода, загрята до 98 градуса, се съдържат 10KW часа съпоставима енергия.
 в)В един кубичен метър вода, загрята до 98 градуса, са акумулирани 100 KW часа съпоставима енергия, която до 40 % може да бъде преобразувана в механична или елктрическа енергия.
 г)Така транспортния слънчев двигател може да работи с топла вода, загрята от слънцето и пряко приложение на генерираната механична енергия.
 д)Чрез преобразуване на механична в електрическа енергия и задвижване на транспортното средство с ел. двигател.
 е)Комбиниран транспортен Цеков Мотор с различни топлоизточници.

 

 

6. Термален Цеков Мотор
Преобразува геотермална топлина в механична и електрическа енергия.
 а)Използва топлината на геотермални извори.
 б)Термалният Цеков Мотор може да работи с подпочвена или изворна вода.
 в)Използва термална топлина отделяна от ядрото на земята, съдържаща се в земната кора. На 3 метра дълбочина температурата е 12 градуса, а на всеки 10 метра дълбочина температурата се повишава с 1 градус.
Пример: В земните недра, галериите в действаща или изоставена мина на дълбочина 400м, са с температура около 40 градуса по Целзий, която топлина чрез Цеков мотор може да се преобразува в механична и електрическа . енергия.

 

 

7. Механичен двигател
Чрез приложение на топлинен, Слънчев или Огнен Цеков Мотор получената механична енергия директно се използва за извършване на работа, чрез възвратно посътпателно или въртеливо движение,  в различни области на индустрията, като помпане, изпомпване, пробиване, смилане, рязане и други.

 

 

8. Помпен Цеков Мотор
Чрез прилагане на Механичен, Слънчев, Топлинен или Огнен Цеков Мотор, генерираната механична енергия директно задвижва плунжерни, бутални или центробежни помпи за изпомпване на подпочвена питейна вода за битови нужди и поливане на земеделски култури или за поливни системи от реки, езера, язовири, чрез слънчева и друга енергия. Водата може да бъде изпомпвана на стотици метра височина.

 

 

9. Земеделски Цеков двигател
С приложение на Слънчев, Огнен или Въздушен Цеков Мотор,  с тази модификация земеделския работник ще работи със самоходна машина - шаси, задвижвано от Цеков Мотор,  при което ще може  да окопава, оре, засява, засажда, плеви, жъне, бере и превозва готовата продукция от зеленчуци и плодове до края на нивата.

 

 

10. Акумулиращ Цеков Мотор
Чрез използване на помпен Цеков Мотор е изпомпва вода, при слънцегреене във водоеми на голяма височина, а през пиковите часове се задвижва ВЕЦ, която произвежда екологична ел. енергия от преобразувана слънчева енергия във водно – напорен стълб.

 

 

11. Турбинен Цеков Мотор
Помпените цилиндри на Помпения Цеков Мотор  са свързани, чрез байпасна връзка и обратни клапани, с хидромотор или турбина. При движението на маслената или водна течност, от единия в другия помпен цилиндър се генерира еднопосочно въртеливо движение и задвижва ел. генартор или други изпълнителни устройства. Турбинният Цеков Мотор работи с оборотна маслена течност или вода в затворена система, с турбина и хидромотор.

 


12. Комбиниран Цеков Мотор с мини ВЕЦ
Чрез използване на Слънчев или Екологичен Огнен Цеков Мотор   изгаряне на битови, биологични, дървесни, растителни и промишлени отпадъци се генерира механична енергия, която задвижва турбината с генератора на мини ВЕЦ съоръжението.

 

 

13. Битов Цеков Мотор
Посочените видове Цеков мотори могат да намерят приложение за битови нужди, работещи и с по-ниски мощности и многостранно приложение.

 

 

14. Климатик

-автономен с минимална или без консумация на ел. енергия

 

 

15. Цеков Мотор генерира ел. енергия, с която, чрез ел. съпротивителни нагреватели се отоплява жилището, работното помещение, хотела, или загрява работния технологичен процес.

 

 

16. Чрез преобразувател генерираната ел. енергия се преобразува в качествена и се включва в НЕК

 

 

17. Перпетомобиле 

-Ако приемем, че топлинната енергия във въздуха и водата при ниска температура от 5°С до 20°С е нищо, то Цеков мотор произвежда енергия от нищото.