Търсене

За Цеков Мотор

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ


ЦЕКОВ МОТОР  - „НИСКО ТЕМПЕРАТУРЕН ДВИГАТЕЛ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
НА ТОПЛИНА В МЕХАНИЧНА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ”


Уважаеми Дами и Господа,
Представям Ви съвършено нова технология, която ще промени света и ще замени всички традиционни методи за производство на енергия. Това е нискотемпературен топлинен двигател за преобразуване на топлина в механична и електрическа енергия (Цеков Мотор), който работи с топлина от твърди вещества, топла вода и топли газове, като генерира механична и електрическа енергия. Новата, непозната до сега технология е научно и технически обоснована и доказана, и е защитена пред Българско Патентно Ведомство и Световна  Патентна Корпорация. Изработен е действащ прототип, който може да видите заснет на клип. Конструирани са промишлени модификации с мощност до 100kW, на етап монтаж.
 
Предимства на Цеков Мотор:


1. Цеков Мотор работи, като преобразува топлина с ниска температура над -20 C° до 99 C° на топлоносителя и работното тяло и генерира възвратно постъпателно, въртеливо механично движение и ел. енергия при висок КПД от 20% до 40%, а при многостепенния Цеков Мотор достига до 80% усвояване на топлината от топлоносителя.


2. Цеков Мотор използва различни топлоизточници с ниска и висока температура като отпадна топлина от промишлеността и енергетиката, слънчева енергия, геотермални извори и подпочвена топлина, от горими растителни, био, битови, дървесни и промишлени отпадъци,  димни газове изкопаеми горива от водоеми, реки, морета, океани и др .


3. При използване за топлоизточник вода от реките, моретата и океаните и водоемите,  Цеков Мотор работи с температура от 2 C° на загряващия поток.   


4. Устройството има висока ефективност поради работа в затворена сисетма, при ниска температура, преобразувател на постъпателно във въртеливо механично движение и директно използване на генерираната механична енергия в работния цикъл, както и усвояване на топлината от изходящите потоци на топлоносителя и работното тяло.   


5. Устройството е високо екологично и се отличава с опростена и ефективна механична конструкция и позволява стационарен и мобилен монтаж и автономна работа поради малки габарити и уникална конструцкия. Цеков Мотор използва за работно тяло CO2, фреон, амоняк или друг хладилен агент, за различна температура и вид на топлоизточника.

 

 

Цеков Мотор  е  предназначен  и  намира  приложение във всички  сфери на бита и индустрията.  Наши клиенти могат да бъдат фирми, предприятия и физически лица, които разполагат с  отпадна  топлина от охлаждащи  производства,  която до сега бива изхвърлена в околната среда. Чрез него се оползотворяват различни топлоизточници:  слънчева енергия,  енергия от геотермални  източници; от горими енергийни източници (битови, растителни, дървесни,  промишлени и др. видове отпадъци,   както и от горими изкопаеми източници  -  нефт,  въглища,  природен газ). Чрез внедряване на иновацията -Цеков Мотор, тази топлинна енергия може да се преобразува в електрическа и механична, и да  се използва  в технологичния процес,  с което  да  се повиши  енергийната ефективност  и  конкурентоспособност  на Вашия технологичен процес и краен продукт.
Осниовни части на Цеков мотор са бутални цилиндри и тръбни или пластинчати топлообменни апарати и др.

НАШАТА МИСИЯ: Да оползотворяваме изхвърляната  в околната среда отпадна топлина от охлаждащите производства, като от нея Цеков Мотор генерира механична и електрическа енергия, която директно се връща в производствения процес в индустрията, транспорта, земеделието, бита и др..  Така ще се повиши енергийната ефективност и конкурентоспособността, като се намали или изчезне напълно отделянето на  вредни емисии, които попадат в атмосферата. Чрез приложението на Цеков Мотор няма да се нарушава равновесието в природата и по - пълно ще се усвоява енергията на изкопаемите и други горими източници, които са вече на привършване и ще запазим кислорода на планетата.
Чрез Цеков Мотор ще се повиши експлоатацията на възобновяемите енергийни източници в индустрията и бита на човечеството. Вие може да станете част от решението на проблема с екологичното замърсяване. Нека изберем ползването на чиста електрическа енергия днес, за да оставим един по - добър свят за бъдещите поколения утре!